دوره های آموزشی الزامات عمومی برای
احراز صلاحیت، آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
ISO/IEC 17025