سیستم مديريت ایمنی مواد غذایی با نگاهي به استاندارد ISO22000:2018

نویسنده: مهندس هایده مطهری تاریخ انتشار: 1399/05/01
f341f834-953d-484e-bacb-47ac37e6f752.gif
  • 794

 سیستم مديريت ایمنی مواد غذایی با نگاهي به استانداردISO22000:2018
(Food safety management system)

 آگاهی از الزامات استاندارد ISO 22000 :2018در دامنه سازمان های فعال در زنجیره غذایی یا مرتبط با زنجیره غذایی از  مزرعه تا چنگال:

ایمنی غذایی به مفهوم بهداشت و سلامت مواد غذایی بیانگرآن است که وقتی غذا مطابق استفاده مورد نظر آماده و مصرف می شود هیچگونه آسیبی به سلامتی مصرف کننده وارد نکند. این تعریف اهمیت مدیریت و اداره فعالیت هایی که در زنجیره غذایی و یا مرتبط با آن انجام می شوند را خاطرنشان می کند تا در راستای کنترل ایمنی غذایی با حساسیت و دقت ویژه ای مورد بازنگری و بهبود قرار گیرند.


امروزه گسترش برنامه های بهداشتی و کنترل ایمنی غذایی تحت سیستم
(Hazard Analysis, Critical Control Point) HACCP که به مفهوم تجزیه و تحلیل خطرهای ایمنی غذایی و مدیریت نقاط کنترل بحرانی می باشد از برنامه های استراتژیک در کمیسیون
بین المللی مواد غذایی (CAC:  Codex Alimetarius Commission) به شمار می رود به گونه ای که این سیستم در سرتاسر زنجیره غذایی تاثیر چشمگیری بر بهبود روش ها و پیشرفت تکنولوژی داشته و بر پایه آن، رعایت قوانین بهداشتی با بهره گیری از مدیریت نوین و به کارگیری عملیات خوب ( Good Practice)  در جهان  گسترش یافته است. این موضوع با تنظیم مقررات بین المللی بهداشت بر محصولات گوشتی، شیر، تخم مرغ و فرآورده های جانبی آنها آغاز شد و با گسترش استقرار سیستم HACCP در شاخه های مختلف تولیدی و خدماتی مواد غذایی، سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) در سال 2005 استاندارد ISO22000 / 2005 را تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی غذایی از سوی کمیته فنی TC34/SC17 انتشار داد تا کنترل  ایمنی غذایی با جدیت بیشتری در سرتاسر زنجیره غذایی و فعالیت های مرتبط با زنجیره غذایی مدیریت گردد .از این رو  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیزدر سال  1387 این استاندارد را تحت عنوان  " استاندارد  ایران  - ایزو 22000 " منتشر نمود .آخرین ویرایش استاندارد  ISO22000در سال 2018 از سوی کمیته فنی TC34/SC17 منتشر گردید.
  سیستم مدیریت ایمنی غذایی برطبق الگوی ISO22000-2018 سیستمی است که در هر سازمان با توجه به ماهیت فعالیت ها و نقش سازمان در زنجیره غذایی برپایه سیستم HACCP طراحی و برقرار می شود تا از طریق روش های نظام یافته، فعالیت هایی که در سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مواد غذایی می باشند به نحوی مدیریت شوند که از رعایت بهداشت وکنترل ایمنی غذایی در طی انجام این فعالیت ها اطمینان حاصل شود تا مواد غذایی سالم در اختیار مصرف کننده قرار گیرند.